Školenia predavačov zábavnej pyrotechniky zabezpečuje Obvodný banský úrad - Spišská Nová Ves. Taktiež aj preškolenie predavačov zábavnej pyrotechniky, ktorých povolenie na predaj zábavnej pyrotechniky zaniklo, resp. je staršie ako päť rokov. Oprávnenie staršie ako päť rokov je dnes už vzhľadom na zmenu zákonov o predaji pyrotechnického tovaru neplatné a obchodník s takýmto povolením sa môže dopúšťať trestného činu nedovoleného podnikania.

Bližšie informácie o termínoch školení predavačov pyrotechnických výrobkov na rok 2015 kontaktujte : 

OBVODNÝ BANSKÝ ÚRAD
Markušovská cesta 132/1,
052 01 Spišská Nová Ves

Tel.:     053/442 52 56
            053/418 29 11
fax.:     053/442 55 68

email:  obusnv@obusnv.sk


Súvisiace zákony:

58/2014 Z. z. - Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii

200/2015 Z. z. - Vyhláška o trhacích prácach

344/2014 Z. z. - Vyhláška o podrobnostiach o odbornej spôsobilosti pri prácach s výbušninami

Predpis č. 288/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín, výbušných predmetov a munície, vyhľadávanie nevybuchnutej munície a podmienky uskladňovania výbušnín, výbušných predmetov a munície


Je to Vaša oblasť podnikania?

Pošli požiadavku na úpravu

OBVODNÝ BANSKÝ ÚRAD

Markušovská cesta 132/1, 05201 Spišská Nová Ves

Tel.: 053/442 55 68Čítajte viac: http://www.zlatestranky.sk/firmy/Spi%C5%A1sk%C3%A1+Nov%C3%A1+Ves/T1523871/OBVODN%C3%9D+BANSK%C3%9D+%C3%9ARAD/#ixzz2DPh7NXLl

Všetky práva vyhradené, © 2008 - 2019 PYROSPOL SLOVAKIA, s.r.o.